Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési-és Süti Tájékoztató

„MEDITRES” KFT.

Adatkezelő weboldalának látogatói számára

Az adatkezelő adatai:

Adatkezelő megnevezése: „MEDITRES” KFT.

Adatkezelő székhelye: 6000 Kecskemét, Bagoly u. 1/A.

Adatkezelő elektronikus címe: nfo@bagolyegeszseghaz.hu

Adatkezelő telefonszáma: +36 76 495 555

Adatvédelmi tisztviselő: VFK Data Pro. Kft.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: info@vfkdatapro.hu

Bevezetés:

Az Adatkezelő működéséhez elengedhetetlenül szükséges a weboldalára látogató érintettek személyes adatainak a kezelése.

Az ilyen adatkezelési tevékenységek érintettjei elsősorban Adatkezelő weboldalának látogatói, az Adatkezelő ügyfelei, ügyfeleinek képviselői és kapcsolattartói, de egyes esetekben a Adatkezelővel kapcsolatban álló üzleti partnerek, azok képviselői és kapcsolattartói lehetnek.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy Ön, mint az adatkezelési művelet érintettje, a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tájékoztatást kapjon az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének (a „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (az „Infotv.”) rendelkezéseivel összhangban.

Adatkezelő a weboldalára látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatkezelések alapjául szolgáló főbb jogszabályok: 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info. tv.),

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: Rendelet vagy GDPR),

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk).

  • Közvetlenül az Adatkezelőhöz, vagy az Adatvédelmi Tisztviselőhöz fordulhat a fent megadott elérhetőségeken keresztül.
  • Panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) (a 1363 Budapest, Pf.: 9.; postai vagy; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu elektronikus címen; telefon: +3613911400; web: www.naih.hu

Keresetet nyújthat be az Adatkezelő ellen.

Ön jogosult bírósághoz fordulni adatai jogellenes kezelése esetén. A bíróság illetékességéről és

elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu

 • Név,
 • Elérhetőségi adatok, például email cím, telefonszám, esetleg lakcím,
 • Egyéb, ügyfél felmérés vagy hasonló kutatás szempontjából releváns Ön által önként megadott információ,
 • Rendezvényen történő részvétel esetén képmása,
 • Konkrét egyértelmű hozzájárulása esetén az Ön képmása.
 • Adatkezelő az Ön beazonosítsa és kapcsolattartás céljából kezelheti önkéntesen megadott adatait (elérhetőségi adatok),
 • Adatkezelő tevékenységének és szolgáltatásaink bemutatása és fejlesztése, valamint népszerűsítése céljából kezelheti önként megadott személyes adatait (az Ön képmása),
 • Adatkezelő marketing és kommunikáció eszközök rendelkezésre bocsátása céljából kezelheti önként megadott személyes adatait (elérhetőségi adatok)
 • Adatkezelő adott esetben egyéb olyan célból is kezelheti önként megadott személyes adatait, amilyen okból, célból Ön azt Adatkezelő rendelkezésére bocsátotta és ezen célt tudomására hozta.

Adattovábbítás:

Önkéntesen megadott személyes adatainak továbbítására alapvetően nem kerül sor.

Regisztrált felhasználók adatainak kezelése:

Weboldalunkon további kényelmi szolgáltatásként lehetősége van regisztrálni (email címmel, vagy facebook, google fiók bejelentkezéssel) az erre szolgáló űrlapon (időpontfoglalás).

Az adatkezelés célja

A weboldalon nyújtott szolgáltatások biztosítása, kapcsolattartás, időpontfoglalás.

Az adatkezelés jogalapja

Önként megadott személyes adatok (A GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás jogalapja alapján).

A kezelt adatok köre

név (vezetéknév, kersztnév),

e-mail cím,

telefonszám,

anyja neve,

születési hely,

születési dátum,

taj szám,

igazolvány szám.

Az adatkezelés időtartama

Hozzájárulása visszavonásáig.

Jogérvényesítés

Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken.

Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, amennyiben azt tapasztalja, hogy például hibásan adta meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azokat.

Adatai törlését is kérheti, kérésére regisztrált adatait töröljük rendszerünkből.

Az adatok továbbítása:

A weboldalunkon megadott adatait nem továbbítjuk.

Kik ismerhetik meg az adatokat?

A regisztráció során megadott adatai megismerésére munkatársaink jogosultak.

Adatfeldolgozók neve, székhelye, e-mail címe és telefonszáma:

Adatkezelő az előjegyzési rendszer fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az előjegyzési rendszer IT szolgáltatásait biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a rendszerben megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a tárhelyen.

Adatfeldolgozó megnevezése: Medicorp Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Adatfeldolgozó székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 2. 7. em. 13.

Adatfeldolgozó elektronikus címe: info@mymedio.hu

Alkalmazott adatbiztonsági intézkedések

A jelen pont az Adatkezelő által általánosan alkalmazott adatbiztonsági intézkedéseket foglalja össze. Ezen intézkedések között találhatóak adminisztratív, technológiai, fizikai és technikai eljárások, amelyek arra szolgálnak, hogy megvédjék a személyes adatokat az arra nem jogosult használattól, hozzáféréstől vagy nyilvánosságra hozataltól, valamint a személyes adatok elvesztésétől, megsemmisítésétől vagy módosulásától.

Az adatbiztonság kiterjed a fizikai és logikai eszközökre, ezek használatára és kezelésére, valamint a biztonsággal kapcsolatos szabályozásra és eljárásokra. Fentiekkel arról gondoskodunk, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa vagy törölhesse azokat.

Az adatbiztonsági kockázat

A személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, jogosulatlan nyilvánosságra hozatala vagy a hozzájuk való jogosulatlan hozzáférés, az adatok elvesztése, megváltoztatása, mind-mind Adatbiztonsági kockázatot jelent.

Adatkezelő adatbiztonsági intézkedései

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a rendszerek és eljárások bizalmas jellegére, integritására, rendelkezésre állására és ellenálló képességére. Adatkezelő az általa alkalmazott technológiák használatával és ellenőrzésével, mindent megtesz, hogy elkerülje a személyes adatok álnevesítését és titkosítását, incidens esetén elérje a hozzáférés és a rendelkezésre állás visszaállítását.

Adatkezelő informatikai rendszerét és eszközeit úgy üzemelteti, hogy a személyes adatok csak az arra feljogosítottak számára legyenek hozzáférhetőek (rendelkezésre állás); hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége); változatlansága igazolható legyen (adatintegritás); a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek legyenek (adat bizalmassága).

Személyes adatok kezelése az adatbiztonság tükrében:

A személyes adatokhoz a megfelelő szerződéses rendelkezéseknek, a vonatkozó hatályos jogszabályoknak és belső előírásoknak megfelelően, Adatkezelő arra feljogosított és megfelelő hozzáféréssel rendelkező munkatársai férhetnek csak hozzá.

Adataidhoz kizárólag a szükséges mértékben engedélyezi Adatkezelő, az adatok kezelése/feldolgozása kapcsán munkaköri feladatai ellátásában érintett munkavállalói számára a hozzáférést.